Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

darulek
0502 8cf3
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaheparyna heparyna
darulek
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
darulek
7321 9e8f
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen vialoveveryone loveveryone
darulek
darulek
darulek
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viateawho teawho
darulek
1323 c7f0 500
Reposted fromjottos jottos viakhal khal
darulek
1231 770b
Reposted fromMuppet Muppet viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
darulek
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
darulek
8488 8bbb

The Cat From Outer Space (1978)

darulek
8132 fe53
Reposted from0 0 viasimplyfalling simplyfalling
darulek
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats viasimplyfalling simplyfalling
darulek
darulek
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viahope24 hope24
darulek
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
darulek
darulek
8142 4588 500
Reposted fromyaboyizaya yaboyizaya viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl